Skip to main content

Polityka prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

 1. Dbamy o Twoją prywatność i komfort korzystania z naszych usług, dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach tej strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informacje o używaniu plików cookies.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Simply the best Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS: 777218 oraz posiadająca numer NIP: 951-24-80-887 (zwana dalej: „Administrator”)

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  – realizacji zamówienia
  – świadczenia oferowanych usług
  – dokonania rozliczeń
  – korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)
  – zawarcia umowy sprzedaży lub działań zmierzających do jej podjęcia
  – zawarcia umowy o świadczenie usług lub działań zmierzających do jej podjęcia
  – przetwarzania danych w calach analitycznych i statystycznych
  – badania poziomu satysfakcji klienta
 2. Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje jednoznacznie, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.
 3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym, np. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 4. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  a) dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej lub linków przekierowujących (e-mail):
  – imię i nazwisko
  – płeć
  – adres zamieszkania
  – adres dostawy
  – numer telefonu
  – adres e-mail
  b) opcjonalnie, w niektórych przypadkach konieczne dane podawane przez Użytkownika:
  – data urodzenia
  – numer PESEL (w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury)
  – numer NIP (w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJL 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez podawania przyczyny.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie przetwarzanych przez administratora  danych osobowych Użytkownika, jak i jedynie w ograniczonym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać przeniesienia danych do innego administratora.

VI. OKRES PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane będą przetwarzane przez administratora tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, a więc do momentu w którym:
  – przestanie ciążyć na administratorze obowiązek prawny
  – Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  – zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane Użytkownika, administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami obowiązującego obecnie prawa, a także administrator stosuje odpowiednie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VIII. CIASTECZKA

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz o jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej, i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetowy, jest na niej rozpoznawany. Są one zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są ustalane przez administratora.
 5. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji  plików cookieslub zmienić przeglądarkę, aby móc za każdym razem otrzymać stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 7. Jeśli Użytkownik nie wyłączy funkcji wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to że wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.

IX. KONTAK Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem strony internetowej jest możliwy pod adresem e-mail: ewelina@mysimply.pl

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button