Skip to main content

1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianach w niektórych ustawach (o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw), będącej podatkową częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego jako Polski Ład. Zmiany mają zacząć obowiązywać już od początku 2022 roku i niewątpliwie dotyczyć będą każdego przedsiębiorcy.

Zmiany w przepisach, zmiany niektórych terminów podatkowych, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, a nawet dodatkowe podatki dla niektórych przedsiębiorców.

Artykuł obejmuje wszystkie zamierzone zmiany w pigułce – już teraz dowiedz się co się zmieni w przyszłym roku!

1. Zmiany w zakresie PIT

W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów przewidziało szereg zmian dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy celem tych zmian jest zmniejszenie klina podatkowego oraz stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego.

Cel ten ma zostać zrealizowany m.in. poprzez:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
 • podwyższenie z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 • zmiany w składce zdrowotnej,
 • likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru,
 • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej,
 • wprowadzenie tzw. ulgi na powrót,
 • zmianę zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy,
 • przeciwdziałanie „szarej strefie”,
 • zmianę wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

 1.1. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku

Ustawa zakłada istotne zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bowiem będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania.

Ustawa zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

 1.1.1. Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej ma wynieść 9% dochodu oraz bez możliwości odliczenia składki od podatku.

Ważne!

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, został przygotowany mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

 1.1.2. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego ma wynieść 4,9% dochodu. Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł od stycznia 2022 roku.

 1.1.3. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

 1.1.4. Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

 1.2. Ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Ustawa zakłada ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca. Ułatwi to sposób kalkulacji wysokości składki i skoreluje termin jej płacenia z terminem odprowadzania zaliczki na PIT. Obecnie składki są płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20.

 1.3. Ulga dla klasy średniej

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy). Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga ma dotyczyć osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 do 11 140 zł miesięcznie). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem możliwości odliczania składki zdrowotnej.

 1.4. Ulga na powrót

Ustawa przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na powrót, odliczaną od podatku. Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia.

Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z praw autorskich i praw pokrewnych) oraz bycie polskim rezydentem podatkowym. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik dokonuje odliczenia. Ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym. Nie będzie uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie roku.

 1.5. PIT-0 dla seniorów

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

 1.6. PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

 1.7. Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

W obecnym stanie prawnym podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy są zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zaś fakultatywną formą opodatkowania. Podatnicy mają zatem możliwość wyboru między dwiema formami opodatkowania. Ustawa przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. Zmiana ta będzie zatem niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu.

Uwaga!

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

 1.8. Przeciwdziałanie „szarej strefie”

W ustawie znalazły się również nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia. W celu przeciwdziałaniu temu zjawisku ustawa zawiera propozycję przypisania pracodawcy za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.

Kolejnym elementem zmian mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie, jest propozycja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”. W ten sposób nieuczciwy pracodawca, ma niejako przejąć ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.

 

2. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa zawiera propozycję obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co ma dodatkowo uatrakcyjnić tę formę opodatkowania. Zdaniem resortu finansów, pomoże to jednocześnie niektórym przedsiębiorcom w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Przede wszystkim obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obecnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Ustawa przewiduje również dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15%.

 

3. Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej

Ustawa przewiduje zmiany w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego jakim jest opodatkowanie w formie karty podatkowej. Ustawa wprowadza zasadę, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nowi podatnicy nie będą mogli złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Oznacza to, że podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania (nie będzie mógł złożyć wniosku o ponowne opodatkowanie kartą podatkową).

 

4. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

Ustawa zawiera również zapowiadane już od dłuższego czasu zmiany w systemie poboru podatku u źródła.

Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Zmiany mają również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła). Zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

 

5. Zmiany w estońskim CIT

Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości zastosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT oraz znaczące złagodzenie warunków zarówno rozpoczęcia stosowania owych przepisów, jak i warunków koniecznych do spełnienia w celu pozostania w systemie ryczałtu od dochodów spółek. W szczególności zmiany zakładają:

 1. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
 2. rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o estońskim CIT, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu,
 3. rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych estońskim CIT, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
 4. uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.
 5. Nowy podatek od przychodów wielkich korporacji

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego podatku od wielkich korporacji. Nowy podatek ma objąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej. Podatek wyniesie 0,4% przychodów plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych. Chodzi tu m.in. o koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i prawnych. Z założeń resortu finansów wynika, że nowa danina nie obciąży małych i średnich przedsiębiorstw, nie zmniejszy inwestycji, nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Danina nie dotknie również start-upów (przez pierwsze trzy lata), przedsiębiorstw finansowych, firm, które mają przejściowe trudności (spadek przychodów o 30%) i podatników o prostej strukturze. Spod opodatkowania nową daniną zostały wyłączone spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej obejmującej co najmniej dwie spółki (polscy rezydenci), w której spółka dominująca posiada przez cały rok podatkowy minimum 75% bezpośredniego udziału kapitałowego w każdej ze spółek zależnych. Nie zapłacą one nowego podatku pod warunkiem, że mają ten sam rok podatkowy oraz obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów w łącznych przychodach nie przekroczy 1%. Nowego podatku nie zapłacą również spółki energetyczne i wydobywcze oraz zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym.

 

6. Polska Spółka Holdingowa

Ustawa proponuje wprowadzenie reżimu podatkowego, który będzie sprzyjał lokalizacji spółek holdingowych w Polsce. Nowy reżim podatkowy dostępny będzie dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Będzie on stanowił alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej.

Preferencyjny reżim będzie opierał się na następujących filarach:

 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych,
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych preferencji będzie posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.

 

7. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK)

Ustawa przewiduje złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych oraz zabezpiecza takie podatkowe grupy przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności uzyskiwanej przez taką grupę. Zmiany te mają na celu umożliwienie tworzenia PGK przez mniejsze podmioty, jak również uwzględnienie gospodarczych realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i urealnienie dotychczas funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.

 

8. Zmiany o charakterze uszczelniającym

Ustawa przewiduje także wprowadzenie przepisów o charakterze uszczelniającym system podatku dochodowego. Do zmian o charakterze uszczelniającym należą regulacje dotyczące:

 1. poszerzenia katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności,
 2. amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 3. regulacji dotyczącej opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań,
 4. uszczelnienia w zakresie warunków zwolnienia z podatku dochodowego z realizacji inwestycji w PSI lub w SSE.
 5. Katalog ulg na innowacje oraz rozwój biznesu

 8.1. Symultaniczna ulga IP BOX i B+R

W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu.

Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

Zgodnie z propozycją, podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zobligowany do dokonania wyboru, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tj. IP BOX oraz B+R. Proponowana zmiana umożliwi bowiem ich symultaniczne stosowanie.

 8.2. Ulga na prototyp

Rozwiązanie to skierowane jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i obejmie koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu. Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dane odliczenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Aby ułatwić przedsiębiorcom stosowanie ulgi, przepisy będą zawierały listę wydatków, które będą mogły być uznane za koszty produkcji próbnej nowego produktu oraz za koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

 8.3. Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na badania i rozwój. Celem wprowadzanej ulgi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

 8.4. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ustawa przewiduje wprowadzenie rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Odliczenie to dotyczyć ma dochodów (przychodów) tych osób, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

 8.5. Ulga na terminal płatniczy

Ustawa przewiduje wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej jak i według jednolitej 19% stawki podatku.

Ulga została ograniczona kwotowo. W roku podatkowym podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1000 zł, a w przypadku podatników, którzy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących odliczeniu będzie podlegała maksymalnie kwota 2500 zł w roku podatkowym. Prawo do ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowych, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym. Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do ulgi przez dwa lata podatkowe.

 8.6. Ulga IPO

W ustawie przyjęto rozwiązania, których celem jest wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną, określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 8.7. Ulga prowzrostowa

Proponowana ulga skierowana jest zarówno do przedsiębiorców osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (w tym nieoferowanych dotychczas przez podatnika do sprzedaży), jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów w przypadku produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (rynku zbytu). Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł.

Celem wprowadzanej ulgi jest umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

 8.8. Ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

 8.9. Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna ma na celu stworzenie zachęty podatkowej dla podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł. Do takich „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej podlegałyby zaliczeniu wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe. Do wydatków takich nie podlegałaby jednak zaliczeniu cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Możliwość skorzystania z danego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu następujących warunków:

 1. spółka której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
 2. główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).
 3. Zmiany w ustawie o VAT

Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład ustawa zakłada również wprowadzenie szeregu zmian w podatku VAT, takich jak:

 • możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „Grupy VAT”,
 • zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
 • zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
 • szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

 9. Grupy VAT

W ramach Polskiego Ładu ustawa przewiduje wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. System wspólnego rozliczania podatku VAT przez grupę podmiotów powiązanych jest rozwiązaniem stosowanym już w 18 krajach UE. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Celem proponowanego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie przewidziane w ustawie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z rozwiązania. Grupa VAT znacznie uprości rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z Grupy.

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania Grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej Grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz Grupy VAT. Wiąże się to z obopólnymi korzyściami zarówno dla podmiotów wchodzących w skład Grupy VAT jak i dla administracji podatkowej. Takie korzyści to m.in.:

mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję,

brak analizy odliczenia VAT wewnątrz Grupy,

brak faktur wewnętrznych w ramach Grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej).

Jest to przede wszystkim korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania Grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto, dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostanie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne!

– Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie,

– podczas całego okresu istnienia Grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań,

– podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT,

– Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT, co ma uniemożliwić tworzenie wielostopniowych struktur,

– w trakcie trwania Grupa VAT nie może być rozszerzona o inne podmioty, ani pomniejszona o którykolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład.

Uwaga!

Przepisy dotyczące grupy VAT mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.

 10. Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

Ustawa przewiduje wprowadzenie w Polsce możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych przez niego usług finansowych. Proponuje się przy tym wprowadzenie modelu niemieckiego, polegającego na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, co mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania w Polsce nowych inwestycji podmiotów z branży finansowej.

 


 

Zmian podatkowych jest jak widać wiele, czekają ostatecznie na zatwierdzenie przez Senat. Niemniej jednak przedsiębiorcy powinni już teraz zacząć przygotowania i analizę swoich biznesów pod kątem noworocznych zmian w przepisach. Z pewnością należy też spodziewać się podwyżek cen za usługi księgowe, chociażby z uwagi na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, które wprowadza Nowy Polski Ład.

 

Oby te zmiany wyszły wszystkim na dobre!

 

 

 

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532)

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button